Välkommen

 

Harry Ollinen anställdes 1977 vid dåvarande A 8. Under sin karriär som yrkesofficer har Ollinen haft befattningar så som plutonbefäl Haubits 77, kurschef, C analysavdelningen armétaktisk stab, kompanichef, lärare kadettskolan, Vidare har Ollinen tjänstgjort som Försvarsattaché i Finland och Estland. Han har genomgått högre stabsutbildning både i Sverige och Finland. 

Under 2000-talet har överstelöjtnanten arbetat som reservofficer på A 9 där han har deltagit vid flertalet krigsförbandsövningar. Han har även arbetat i bataljonsstaben på 92:a artilleribataljon. 

Med sitt delvis finska påbrå har Ollinen under sin tjänstgöring i Försvarsmakten hela tiden värnat för det nordiska samarbetet. I samband med avtackningen uttryckte Harry stor tacksamhet till Försvarsmakten och A 9. 

 

Harry Ollinen Consulting AB